A A A
ENA

Ruimtelijk Veiligheidsrapport ENA

De Vlaamse Regering nam op 20 juli 2006 de beslissing tot opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport  voor het volledige Economische Netwerk Albertkanaal. De rapporten werden goedgekeurd door de dienst Ruimtelijke Veiligheidsrapportering in september 2007.

Ruimtelijk Veiligheidsrapport op niveau van het volledige ENA geeft aan op welke bedrijventerreinen van het ENA de veiligheidsrisico’s bij inplanting van nieuwe SEVESO-activiteiten het kleinst zijn.

Ruimtelijke Veiligheidsrapporten op niveau van de afzonderlijke bedrijventerreinen geven aan welke Seveso-activiteiten mogelijk zijn binnen een bepaald gebied rekening houdende met de omgeving of omgekeerd, welke gevoelige locaties mogelijk zijn in de omgeving van een gebied met Seveso-activiteiten. Deze Ruimtelijke veiligheidsrapporten kaderen in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de betrokken gebieden.

Wat is een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) ?

De ruimtelijke veiligheidsrapportage ziet toe op de preventie en de beperking van de gevolgen van zware ongevallen die het gevolg kunnen zijn van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk worden door de herbestemming van een perceel. 
Een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) bevat een wetenschappelijke beoordeling van de geplande ontwikkelingen. De opmaak ervan is verplicht wanneer de geplande ontwikkelingen het risico op een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.

Wettelijke basis 


De inhoud van een ruimtelijk veiligheidsrapport is vastgelegd in het decreet Algemeen Milieubeleid. 
De procedure ruimtelijke veiligheidsrapportage is geregeld in het decreet Ruimtelijke Ordening (DRO), het decreet Algemeen Milieubeleid (DABM), en het Besluit RVR-criteria

Uitvoering


De studie werd uitgevoerd door het bureau SGS Belgium N.V., Division Environmental Services en begeleidt door een ambtelijke werkgroep met Agentschap Economie, de dienst Veiligheidsrapportage en het departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, afdeling Ruimtelijke Planning (coördinatie). Eind juli 2007 werd de studie afgerond.

Aanvullende informatie: 

In de kijker

Brochure ENA

Raadpleeg hier de brochure rond 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

Tien jaar 'Economisch Netwerk Albertkanaal'

Infomarkten op 19 mei (Geel) en 26 mei (Hasselt)


Uitvoeringsprogramma voor het ENA

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Zie hier de beslissing.